Selvskade

 

Rapport om selvskade kan rekvireres af forfatteren på e-mail: birgitte@sandplay.dk

Se også afsnit under børn og unge; om "børn og unge med særlige vanskeligheder.

Nyt: Teaterstykke om selvskade

 

Resumé af rapport om selvskade:

Rapporten tager udgangspunkt i erfaringer fra Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS). I rapporten sammenholdes LMS's årsagsliste med teori og behandlingsprincipper i moderne psykiatri.

Arbejdet er et bidrag til udvikling af den eksisterende teori og behandling af selvskade blandt unge. Arbejdet bidrager ved at betragte selvskade problematikken gennem en ny forståelse af psyken som fremadrettet og intelligent kommunikationssystem. Rapporten peger på forbindelsen til problemer i personlighedsdannelsen, og til problemer opstået i den unges nuværende liv; Arbejdet illustrerer de muligheder, der ligger i det private som et supplement til den kognitive model, der ofte arbejdes med indenfor det offentlige behandler system. I rapporten peges på behov og mulighed for en tværfaglig model, der kan professionalisere behandling yderligere.

Tilgangen er kybernetisk psykologisk kommunikations- og systemteori, samt moderne forskning i de psykologiske hovedskoler med fokus på tidlige forhold i livet og karakterdannelsen i barndommen og den tidlige ungdom. Arbejdet beskriver de forskellige årsager til selvskade og foreslår en helhedsorienteret teorimodel til forklaring af selvskade. I rapporten diskuteres konsekvenser af denne model for behandling.

Den kybernetisk psykologiske model som beskrives, involverer en ressourceorienteret tilgang, en teoriforståelse om bevidsthed i niveauer og en meningsfuld tilgang til kropslige symptomer. Modellen bidrager til at forstå hvorfor også så mange ”almindelige” unge teenagere vælger at skade sig selv. Den bidrager til at forstå hvordan behandlingsformer der inddrager sammenhænge og meningsskabelse evner at samle og skabe sammenhæng i et tilsyneladende besynderligt problem.

 

Uddrag af rapporten s. 14.:

Ubevidst intelligens som altid eksisterende mulighed

Fordelen ved at distribuere information ud over flere delpersonligheder er at den er mindre sårbar end information, som sådan som man traditionelt forestiller sig den rationelle bevidsthed forarbejdes gennem en enkelt central enhed [1]. Den ubevidste viden er altid tilstede som en mulighed. Den kan integreres i en samlet forståelse af en virkelighed, personen faktisk har oplevet, men som omgivelserne benægtede eksistensen af1. Eller ikke havde erfaring med eller plads til i det miljø, barnet voksede op i. Dette kan være vigtigt i etableringen af samarbejde med forældre, eller i selvforståelsen hos barnet, hvor en offer-krænker struktur nogle gange kan være opstået på baggrund af teorier, der holder fast i en for forenklet opfattelse af relationen.

Uddrag af konklusionen

Selvskade kan indenfor kybernetisk psykologi betragtes som forstyrrelser, der viser sig i overgange i psykens udvikling, som ikke bliver mødt på rette niveau.

Der er flere årsager til selvskade: Tidlige problemer, traumer og årsager, der beror på nutiden eller har rod i tidligere problemer, som ikke er direkte skader af selvet, men blot delaspekter af styrende helheder i den unge. Det er muligt at forklare fænomenet teoretisk og hvorfor det finder sted i nutid blandt piger i en særlig aldersfase.

Det er endvidere muligt at forklare selvskade blandt de nye cuttere såvel som af de mere belastede selvskadende unge. Ligeledes at forklare flere niveauer og årsager til selvskade jvf. LMS årsagsliste. Og det er muligt at integrere flere forklaringsmodeller og videnskabssyn.

Selvskade kan forklares som kompleks kommunikation på flere niveauer. Sådan som virkeligheden betragtet som en levende organisme - kan anses for at være - kompleks og med flere lag og muligheder for at kunne overleve, tilpasse sig og udvikle sig.

Den økologiske niche har betydning: både de modeller som far og mor var for barnet og er for den unge i nutiden, men også nichen bredere omkring den unge i dag; Skolen, lærere, medier, andre unge m.v., som den selvskadende har en relation til, som den finder betydningsfuld er væsentlige for, hvorvidt den unge griber til selvskade. Det er de bl.a. i kraft af, at det er igennem relationer, den unge udvikler og indhenter ny erfaring til de intrapsykiske strukturer, som er parate med en opdatering af psyken. Hvorved den unge kan være og agere mere komplekst i forhold til sine omgivelser og livshåndtering, når man bliver teenager.

En mere nuanceret forståelse af selvskade kommer til syne igennem netværksteori-forståelsen. Kybernetisk psykologi er en mindre lineær model, hvis fordel er, at den kigger mindre efter årsag og virkning eller fejl. Og mere efter relationer mellem udslagsgivende faktorer i processer. Overordnet og afgørende er det, at den inddrager psykens samlede ressourcer (ubevidste som bevidste) frem for at fokusere på ”vanskeligheder” i feks. barndommen, hvilket den anerkender som særlige betingende, men ikke altafgørende for udfaldet for den unge. Dette gør den særligt igennem tilførelsen af et selv-begreb; ”det kybernetiske selv”, som overordnet kreativ forvalter af psykens kompleksitet og intelligens og opfattelsen af personligheden som selvregulerende.

Normalt vil systemet selv ændre niveau som led i denne selvregulering, men hos unge mennesker, der griber til selvskade er der brug for terapi eller støtte til at udvikle sig.

Det må stå som videre hypotese, hvorvidt man mener at ”selvet” kan skades. Kybernetisk psykologi danner belæg for, at selvet kan forstyrres i grader, men at ressourcerne er der, selvom de kan være godt gemt. Ressourcerne kan man finde i den unge selv og i omgivelserne gennem terapi og ”gode personer”. Netværket, forældre og nøglepersoner i skoler er væsentlige, idet de bidrager til at udvide den selvskadendes mestring i et her og nu perspektiv. Dette er interessant i et kortere perspektiv, som mestringsstrategien pt. profiterer fra, men mest afgørende opstår dette, fordi mestringsforandring kan fortolkes som skemaforandring, der øger den selvskadendes muligheder for at koble til egen selvregulering.

Måden man opfatter selvskade på teoretisk har betydning for behandling og dermed for den unge. Det er med kybernetisk psykologi muligt at behandle helheden, som delen/symptomet repræsenterer og ikke bare del-aspekter af det. Såfremt man indhenter viden i allerede eksisterende fagteorier og integrerer det i en teori som overordnet helhed.

At psyken opfattes som nu-og-her-orienteret og samtidig fremadrettet og identitetsskabende, er afgørende for synet på den unge og for behandlingsudfald. Behandling kan funderes i kybernetisk psykologisk teori og psykoterapi, der kan være et væsentligt alternativ til eksisterende behandlingsprogrammer. Eller indgå i faser af eksisterende programmer.

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.


   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen